ข้อมูลสมาชิก

ชื่อบริษัท โรงงาน ส.รุ่งแสงเซรามิค

ชื่อ นามสกุล คุณธานินทร์ ก่อพานิชกุล

ที่อยู่ 348 หมู่ 2 ต.ปงแสนทอง

อำเภอ เมือง

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52100

เบอร์โทรศัพท์ 0-5432-4358-9

อีเมล์

รายละเอียด 1. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 2. ออมสิน 3. แจกัน-กระถางต้นไม้

Member Information

Company

Name

Address

Region

State

Zip Code 52100

Phone Number 0-5432-4358-9

E-Mail

Detail