โถชั้น 2 นิ้ว

ผู้ผลิต โรงงาน เขลางค์เซรามิค เบญจรงค์

โถชั้น ขนาด 2 นิ้ว