โถชั้น 3 นิ้ว

ผู้ผลิต โรงงาน เขลางค์เซรามิค เบญจรงค์

โถชั้น ขนาด 3 นิ้ว