ชามฝาปิด

ผู้ผลิต โรงงาน ส.รุ่งแสงเซรามิค

ชามฝาปิด มี 3 ขนาด ทั้งขนาด 4 นิ้ว , 5 นิ้ว และ 6 นิ้ว