แจกันโรมัน

ผู้ผลิต โรงงาน ส.รุ่งแสงเซรามิค

แจกันโรมันเล็ก ขนาดความสูง 4.5 นิ้ว