โอ่งเล็ก

ผู้ผลิต โรงงาน ส.รุ่งแสงเซรามิค

โอ่งเล็ก ขนาดความสูง 3.5 นิ้ว