กระถางปากหยัก

ผู้ผลิต โรงงาน ส.รุ่งแสงเซรามิค

กระถางปากหยัก ขนาดความสูง 2.72 นิ้ว