กระถางกลมเล็ก

ผู้ผลิต โรงงาน ส.รุ่งแสงเซรามิค

กระถางกลมเล็ก ขนาดความสูง 3.5 นิ้ว